Rồng Bá Chủ

TOP Tên nhân vật Reset
1 TIGER 394
1 SanJi 572
1 Riot 485
4 Shadow 282
5 JinBi 653
6 chienbinh 617
7 QuaiVat 589
8 PainNagato 558
9 coin99 460
10 OngNoiOi 443

Cập nhật mới

Tin Hướng dẫn

Tin diễn đàn